Marevi Denaxa

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση 01 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας («εσείς») και http://www.marevidenaxa.com («Εταιρεία», «εμείς», «εμείς» ή «Μας»), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου http://www.marevidenaxa.com καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής μέσων, καναλιού πολυμέσων, ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογών για κινητά που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με αυτόν (συλλογικά, η ιστοσελίδα”). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα και έχουμε την έδρα μας στη διεύθυνση http://www.marevidenaxa.com, http://www.marevidenaxa.com, http://www.marevidenaxa.com, http://www.marevidenaxa.com http://www.marevidenaxa.com. Ο αριθμός ΦΠΑ μας είναι http://www.marevidenaxa.com. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΑΜΕΣΑ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στον Ιστότοπο ενσωματώνονται εδώ ρητά με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους ισχύοντες Όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, ώστε να καταλαβαίνετε ποιοι Όροι ισχύουν. Θα υποβληθείτε και θα θεωρηθείτε ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές στους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διανομή ή η χρήση αυτή θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας υπέβαλλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας Το Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών. Όλοι οι ανήλικοι χρήστες στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (γενικά κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να εποπτεύονται άμεσα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να διαβάσει και να συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση του Ιστότοπου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο ιστότοπος είναι η ιδιόκτητη ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστότοπων, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στον ιστότοπο (συλλογικά, το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, η υπηρεσία τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα “Σήματα”) ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν άδεια σε εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμους αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” για ενημέρωση και προσωπική σας χρήση μόνο. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, δημοσιευτεί, εμφανιστεί δημόσια, να κωδικοποιηθεί, μεταφραστεί, μεταδοθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή αλλιώς εκμεταλλευόμαστε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τα κριτήρια για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστή πρόσβαση αποκλειστικά για το προσωπικό σας, μη εμπορικό χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τα σήματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. (2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται. (3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. (4) δεν είστε κάτω των 13 ετών · (5) δεν είστε ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, ή εάν είστε ανήλικος, έχετε λάβει γονική άδεια χρήσης του Ιστότοπου. (6) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, σεναρίου ή με άλλο τρόπο. (7) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς. και (8) η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάσει κανένα εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, όχι τρέχουσα ή ελλιπής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Ιστότοπου (ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνος για όλη τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση του Ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον Ιστότοπο. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από εμάς.

Ως χρήστης του Ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

1. Ανακτήστε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για να δημιουργήσετε ή να μεταγλωττίσετε, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.

2. Παραπλανήστε, εξαπατήστε ή παραπλανήστε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.

3. Παρακάμψτε, απενεργοποιήστε ή παρεμβάλλετε με άλλο τρόπο τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου και/ή του Περιεχομένου που περιέχονται σε αυτόν.

4. Διαστρέψτε, αμαυρώστε ή βλάψετε με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον Ιστότοπο.

5. Χρησιμοποιήστε κάθε πληροφορία που λαμβάνετε από τον Ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε ένα άλλο άτομο.

6. Ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβολή ψευδών αναφορών κατάχρησης ή κακής συμπεριφοράς.

7. Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα με τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

8. Συμμετοχή σε μη εξουσιοδοτημένο πλαίσιο ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.

9. Μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, δούρειων ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (συνεχής ανάρτηση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση Ιστότοπος ή τροποποιεί, αλλοιώνει, διαταράσσει, αλλάζει ή παρεμβαίνει στη χρήση, χαρακτηριστικά, λειτουργίες, λειτουργία ή συντήρηση του Ιστότοπου.

10. Συμμετοχή σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων, ή η χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

11. Διαγράψτε την ειδοποίηση για πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.

12. Προσπαθήστε να υποδυθείτε έναν άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.

13. Μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (“gifs”), 1 × 1 pixel, σφάλματα ιστού , cookie ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως “spyware” ή “μηχανισμοί παθητικής συλλογής” ή “pcms”).

14. Παρεμβαίνει, διαταράσσει ή δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο.

15. Παρενοχλείτε, ενοχλείτε, εκφοβίζετε ή απειλείτε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου σε εσάς.

16. Προσπαθήστε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα της Ιστοσελίδας που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου.

17. Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό σε Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλον κώδικα.

18. Εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίεση, αποσυναρμολόγηση ή ανάστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας.

19. Εκτός από ό, τι μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυπικής χρήσης μηχανών αναζήτησης ή χρήσης προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρήση, εκκίνηση, ανάπτυξη ή διανομή οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αράχνης, ρομπότ, βοηθητικού προγράμματος εξαπάτησης, ξύστρα ή αναγνώστη εκτός σύνδεσης που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο , ή χρήση ή εκκίνηση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης δέσμης ενεργειών ή άλλου λογισμικού.

20. Χρησιμοποιήστε έναν αντιπρόσωπο αγοράς ή έναν πράκτορα αγορών για να κάνετε αγορές στον Ιστότοπο.

21. Κάντε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα.

22. Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή χρησιμοποιήστε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.

23. Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε να πουλήσει αγαθά και υπηρεσίες.

24. Πουλήστε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.

Παραγόμενες από Χρήστες ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο ιστότοπος δεν προσφέρει στους χρήστες να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν περιεχόμενο. Ενδέχεται να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό σε κείμενο, γραπτά, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες , γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, «Συνεισφορές»). Οι συνεισφορές μπορεί να είναι ορατές από άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που μεταδίδετε μπορεί να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε Συνεισφορές, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι:

1. Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση, καθώς και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάσουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού απορρήτου , ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

2. Είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκατάθεση, εκδόσεις και δικαιώματα χρήσης και εξουσιοδότησης σε εμάς, τον ιστότοπο και άλλους χρήστες του ιστότοπου να χρησιμοποιούν τις συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

3. Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή/και την άδεια κάθε προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου για να επιτρέψετε την ένταξη και τη χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

4. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.

5. Οι συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, πυραμιδικά σχήματα, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές αιτήματος.

6. Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, πρόστυχες, λιπόθυμες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, συκοφαντικές ή κατά τρόπο άλλον απαράδεκτες (όπως καθορίστηκε από εμάς).

7. Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, απαξιώνουν, εκφοβίζουν ή καταχρώνται κανέναν.

8. Οι συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση ή την απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας ατόμων.

9. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανένα εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό ή κανόνα.

10. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

11. Οι συνεισφορές σας δεν παρακαλούν να εφαρμοστούν δίκαιο σχετικά με την παιδική πορνογραφία, ή προορίζονται με άλλο τρόπο για την προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανησυχιών.

12. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή τη σωματική αναπηρία.

13. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν, ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει, οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό.

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Ιστότοπου.

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εσείς και ο Ιστότοπος συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα παρέχετε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και τις επιλογές σας (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων).

Υποβάλλοντας προτάσεις ή άλλα σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε τέτοια σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση για εσάς.

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των Συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχετε από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή στον Ιστότοπο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνεισφορές σας στον ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις συνεισφορές σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε περιοχές στον Ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Κατά τη δημοσίευση κριτικής, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια: (1) θα πρέπει να έχετε από πρώτο χέρι εμπειρία με το άτομο/την οντότητα που εξετάζεται. (2) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητική βωμολοχία ή υβριστική, ρατσιστική, προσβλητική ή γλώσσα μίσους. (3) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές που εισάγουν διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής, φύλου, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας · (4) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα. (5) δεν πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές. (6) δεν πρέπει να κάνετε συμπεράσματα ως προς τη νομιμότητα της συμπεριφοράς. (7) δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις · και (8) δεν μπορείτε να οργανώσετε μια καμπάνια που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.

Ενδέχεται να δεχτούμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε κριτικές κατά την κρίση μας. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγχουμε κριτικές ή να διαγράφουμε κριτικές, ακόμη και αν κάποιος θεωρεί τις κριτικές απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν εγκρίνονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις των θυγατρικών ή των συνεργατών μας. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε επανεξέταση ή για τυχόν απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε επανεξέταση. Δημοσιεύοντας μια κριτική, μας παραχωρείτε διαχρονικά, μη αποκλειστικά, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενα, εκχωρήσιμα και υπό αδειοδότηση δικαιώματα και άδεια αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης, μετάδοσης με κάθε μέσο, προβολής, εκτέλεσης, ή/και διανομή όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με κριτικές.

SOCIAL MEDIA

Ως μέρος της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με διαδικτυακούς λογαριασμούς που διαθέτετε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (κάθε τέτοιος λογαριασμός, “Λογαριασμός τρίτου μέρους”) είτε: (1) παρέχοντας τον Λογαριασμό σας Τρίτων πληροφορίες σύνδεσης μέσω του ιστότοπου · ή (2) επιτρέποντάς μας να έχουμε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Τρίτων, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση κάθε Λογαριασμού Τρίτων. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι δικαιούστε να μας αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του Λογαριασμού τρίτου μέρους και/ή να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Τρίτων, χωρίς παραβίαση εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του ισχύοντος από εσάς Λογαριασμός τρίτου μέρους, και χωρίς να μας υποχρεώνει να πληρώνουμε οποιαδήποτε τέλη ή να μας υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών τρίτου μέρους του λογαριασμού τρίτου μέρους. Παραχωρώντας μας πρόσβαση σε οποιονδήποτε Λογαριασμό Τρίτων, καταλαβαίνετε ότι (1) μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να διαθέσουμε και να αποθηκεύσουμε (κατά περίπτωση) οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στον Λογαριασμό σας Τρίτων (το «Κοινωνικό Δίκτυο Περιεχόμενο »), ώστε να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε λιστών φίλων και (2) μπορούμε να υποβάλλουμε και να λαμβάνουμε από τον Λογαριασμό τρίτου μέρους πρόσθετες πληροφορίες στον βαθμό που θα ειδοποιηθείτε όταν συνδέεστε ο λογαριασμός σας με τον λογαριασμό τρίτου μέρους. Ανάλογα με τους Λογαριασμούς Τρίτων που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε τέτοιους Λογαριασμούς Τρίτων, οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες που δημοσιεύετε στους Λογαριασμούς τρίτου μέρους ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον και μέσω του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας Λογαριασμός τρίτου μέρους ή σχετική υπηρεσία καταστεί μη διαθέσιμος ή η πρόσβαση μας σε αυτόν τον Λογαριασμό τρίτου μέρους τερματιστεί από τον πάροχο υπηρεσιών τρίτου μέρους, τότε το Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω αυτού. Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον ιστότοπο και των λογαριασμών τρίτου μέρους ανά πάσα στιγμή. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΕΣ) ΣΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥ. Δεν καταβάλλουμε καμία προσπάθεια να αναθεωρήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, για ακρίβεια, νομιμότητα ή μη παράβαση, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Κοινωνικού Δικτύου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεών σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με Λογαριασμό τρίτου μέρους και στη λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας tablet μόνο με σκοπό τον εντοπισμό και την ενημέρωσή σας για εκείνες τις επαφές που έχουν επίσης εγγραφεί για χρήση του Ιστότοπου Το Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του ιστότοπου και του λογαριασμού τρίτου μέρους επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν ισχύει). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τυχόν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας και έχουν ληφθεί μέσω αυτού του λογαριασμού τρίτου μέρους, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο (“Υποβολές”) που μας παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν αποκλειστική μας ιδιοκτησία. Διαθέτουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και δικαιούμαστε την απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση για εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα σε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι αυτές οι Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος στις Υποβολές σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπου, όπως διαφημίσεις πλευρικής γραμμής ή διαφημίσεις banner. Εάν είστε διαφημιζόμενος, θα αναλάβετε πλήρως την ευθύνη για τυχόν διαφημίσεις που τοποθετείτε στον Ιστότοπο και για τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών των διαφημίσεων. Επιπλέον, ως διαφημιζόμενος, εγγυάστε και δηλώνετε ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να τοποθετείτε διαφημίσεις στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημοσιότητας και συμβατικών δικαιωμάτων. Απλώς παρέχουμε το χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε καμία άλλη σχέση με τους διαφημιστές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. (2) να αναλάβει την κατάλληλη νομική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε, κατά την κρίση μας, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, αναφοράς αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου · (3) κατά την απόλυτη κρίση μας και χωρίς περιορισμό, αρνούμαστε, περιορίζουμε την πρόσβαση, περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα ή απενεργοποιούμε (στο βαθμό που είναι εφικτό τεχνολογικά) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτής. (4) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά σε μέγεθος ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο επιβαρυντικά για τα συστήματά μας. και (5) διαφορετικά διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την καλή λειτουργία του Ιστότοπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Νοιαζόμαστε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου: http://www.marevidenaxa.com. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος φιλοξενείται στην Ελλάδα. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, τότε μέσω της συνεχούς χρήσης του Ιστοτόπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στην Ελλάδα , και συμφωνείτε να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας στην Ελλάδα. Επιπλέον, δεν αποδεχόμαστε εν γνώσει μας, ζητάμε ή ζητάμε πληροφορίες από παιδιά ή εν γνώσει μας τα αγοράζουμε στα παιδιά. Επομένως, σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο των παιδιών των ΗΠΑ, εάν λάβουμε πραγματική γνώση ότι κάποιος κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες χωρίς την απαιτούμενη και επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες από τον Ιστότοπο το συντομότερο δυνατό είναι λογικά πρακτικό.

ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ όσο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΡΡΗΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΧΗ ΑΔΡΟΣ) ΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ OR ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ OF ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥ R ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ OR ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ OR ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται η εγγραφή και η δημιουργία νέου λογαριασμού με το όνομά σας, ψεύτικο ή δανεισμένο όνομα ή όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενδέχεται να ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου κόμμα. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και ασφαλιστικής προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε ολόκληρο ή μέρος του Ιστοτόπου χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε διαφορετικά τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Ιστότοπου κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτόν.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αυτοί οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών αποκλείεται ρητά. Εάν η συνήθης διαμονή σας βρίσκεται στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, έχετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας διαμονής σας. http://www.marevidenaxa.com και εσείς οι ίδιοι συμφωνείτε να υποβληθείτε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων προστασίας των καταναλωτών σας όσον αφορά αυτούς τους Όρους Χρήσης στην Ελλάδα , ή στη χώρα της ΕΕ στην οποία διαμένετε.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Άτυπες διαπραγματεύσεις

Για να επισπεύσετε την επίλυση και να ελέγξετε το κόστος οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή αξίωσης που σχετίζεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης (κάθε «Διαφορά» και συλλογικά, οι «Διαφορές») που φέρνετε είτε εσείς είτε εμείς (ατομικά, «Κόμμα» και συλλογικά, τα «Μέρη»), τα Μέρη συμφωνούν να επιχειρήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από αυτές τις Διαφορές που αναφέρονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Αυτές οι άτυπες διαπραγματεύσεις ξεκινούν μετά από γραπτή ειδοποίηση του ενός μέρους στο άλλο μέρος.

Δεσμευτική Διαιτησία

Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης θα καθορίζεται από έναν διαιτητή ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τη Διαιτησία και τους Εσωτερικούς Κανόνες του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας με έδρα το Στρασβούργο, και τα οποία ισχύουν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης διαιτησίας, και των οποίων η έγκριση αυτής της ρήτρας αποτελεί αποδοχή. Έδρα διαιτησίας είναι η Ελλάδα, Ελλάδα. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η αγγλική. Ισχύοντες κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι το ελληνικό δίκαιο.

Περιορισμοί

Τα Μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαιτησία περιορίζεται στη Διαφορά μεταξύ των Μερών ξεχωριστά. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν πρέπει να ενωθεί με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία · (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε Διαφορά να διαιτηθεί σε επίπεδο κατηγορίας-δράσης ή να χρησιμοποιεί διαδικασίες ανά κατηγορία · και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε Διαφορά να ασκηθεί με δήθεν αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του ευρέως κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Εξαιρέσεις από άτυπες διαπραγματεύσεις και διαιτησία

Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφορές δεν υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν άτυπες διαπραγματεύσεις και δεσμευτική διαιτησία: (β) κάθε Διαφορά που σχετίζεται ή προκύπτει από ισχυρισμούς κλοπής, πειρατείας, παραβίασης της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης · και (γ) κάθε αξίωση για ασφαλιστική αγωγή. Εάν η διάταξη αυτή κριθεί παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, τότε κανένα μέρος δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε διαφορά εμπίπτει σε αυτό το τμήμα αυτής της διάταξης που κρίθηκε παράνομη ή ανεφάρμοστη και η διαφορά αυτή θα αποφασιστεί από αρμόδιο δικαστήριο εντός των δικαστηρίων που απαριθμούνται για δικαιοδοσία παραπάνω, και τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διάφορες άλλες πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕ, ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΣΜΟ, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ OR ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, 2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΗΜΙΑ OR ΖΗΜΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ΑΥΤΗ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ C ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ OR ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, 6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΗ OR ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ FOR ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΔΟΣΟΥΜΕΝΟΥ OR ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΗΣΟΥΜΕ, ΕΓΚΥΡΙΖΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΗΣΗ, OR ΑΝΑΛΗΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟDΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΑ Η ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΝΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΤΙΚΕΥΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ OR ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟDΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟDΟΝΤΟΣ S ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΜΕΙΣ OR ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ή ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ, ΕΙΔΙΚΗ, OR ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΖΗΤΕΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, πρακτόρων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων λογικών δικηγόρων «τέλη και έξοδα, που έγιναν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω ή που προκύπτουν από: (1) χρήση του Ιστότοπου, (2) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεών σας που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, (4) η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (5) οποιαδήποτε εμφανή επιβλαβής πράξη έναντι οποιουδήποτε άλλου χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπισή μας αυτών των αξιώσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις το γνωρίζετε.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στον ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης του ιστότοπου, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε τέτοιων δεδομένων, και παραιτείστε με αυτό το δικαίωμα από οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή αυτών των δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση διαδικτυακών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση ότι η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι γραπτή. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΑΣ Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμών, κανόνων, διατάξεων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο από τα ηλεκτρονικά μέσα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οι όποιες πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή παράλειψη δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τον λογικό μας έλεγχο. Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων προμήθειες. Δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας που δημιουργήθηκε μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης του Ιστότοπου. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευθούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε είδους υπεράσπιση που μπορεί να έχετε βάσει της ηλεκτρονικής φόρμας αυτών των Όρων Χρήσης και της έλλειψης υπογραφής από τα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τον ιστότοπο ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Phone: http://www.marevidenaxa.com 

Email: 

http://www.marevidenaxa.com